ACTE NECESARE.doc

 

ACTELE NECESARE pentru solicitarea INDEMNIZATIEI DE SOMAJ

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind

 sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile.  

 

ACTELE NECESARE pentru solicitarea INDEMNIZATIEI DE SOMAJ PENTRU PERSOANELE REVENITE DUPA CONCEDIU PENTRU CRESTEREA SI INGRIJIREA COPILULUI

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind

 sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

-         certificatul de nastere al copilului (in copie si original)

-         adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Bihor, cu perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile.  

 

ACTE NECESARE pentru intocmirea dosarului de SOMER NEINDEMNIZAT

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile

 

PENTRU ABSOLVENTI - ACTE NECESARE pentru intocmirea dosarului de SOMER NEINDEMNIZAT (in termen de 60 de zile de la absolvire)

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         diploma sau adeverinta de absolvire (original si copie) ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

IMPORTANT : Actele se depun in termenul de 60 de zile de la data absolvirii !

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile

 

La inceput

 

 

ADEVERINTA ANGAJATOR(adeverinta.doc)

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare la angajator..................data.....................

ANEXA Nr.11

(Anexa nr.26 la norme)

ADEVERINŢĂ

 

 

A. Date de identificare

Denumire / nume……………………………………………..………………...

Codul unic de înregistrare /  codul fiscal.................……………………………

Cod CAEN..............................................................……………………………

Adresa.....................................................................……………………………

Telefon / fax . ........................................................…………………………….

Email / pagina internet...........................................…………………………….

 

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj :

            B.1. Pentru doamna / domnul .................................……………………………………………………, CNP …………………………………, care se legitimează cu BI /CI /Adeverinţă seria ……….… numărul …………………, sumele reprezentand contributia individuala si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, pentru ultimele luni in care s-au datorat aceste contributii sunt:

 

Nr. Crt

Luna

şi

anul

Baza de calcul

(BC)

Suma reprezentând contribuţia individuală

 

Suma

reprezentând contribuţia datorată de angajator

 

Numărul de  înregistrare a declaraţiei lunare validate

 

Natura veniturilor din care este constituita baza de calcul

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

-         Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligatia de a vira in contul  bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

-         BC - Baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevazuta de lege, determinată în conformitate cu dispozitiile titlului IX 2„Contributii sociale obligatorii” cap.I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

-         Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurarilor pentru somaj (aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevazuta la coloana 3).

-         Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator, prevazută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX „Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana respectiva).

 

 

 

 

 

 

B.2. În calitatea noastră de angajator  ( se completează după caz):

q       ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art.34 alin.(2) din Legea nr.76/2002 privind asigurările pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă,, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv .............................................. perioada..……………………………..............................

 

 

C. Date privind raporturile de muncă/ de serviciu/alte raporturi ale persoanei :

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s+a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr.76/2002, modificările şi completările ulterioare,  număr şi data ..............................................................

Data angajării/stabilirii raportului juridic prevăzut la art.17 ali.(1) lit.k) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ...................................

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art.17 alin.(1) lit.k) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ......................………,

Temeiul legal al incetarii raporturilor de munca sau de serviciu (articolul si actul normativ)  ............................

.....................................................................................................................................................................................

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv după caz, raportul juridic prevăzut la art.17 alin.(1) lit.k) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost suspendate*):

 

Data suspendarii*

Data de incetare a suspendarii*

Motivul suspendarii**)

Numar zile calendaristice/lucratoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

           

 

 

 

Administrator/Director/Reprezentant legal                                                                       Compartimentul ...................

                 Nume şi prenume, funcţia                                                                                   Nume şi prenume, funcţia

                        (în clar)                                                                                                                  (în clar)

 --------------------------------------------------                                                               --------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare

**) în cazul suspendării pentru  incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.

 

 

La inceput

 

COMUNICAT DE PRESA pentru absolventii de liceu promotia 2013

 

Important pentru absolventii de liceu promotia 2013