Incadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentaleIncadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale (art.85 alin.1 din Legea 76/2002 modificata si completata)

 

A. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale.

Prin parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale se inteleg persoanele singure definite astfel in O.U.G. nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

B.Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei , acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna. Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

 

C.Acte necesare incheierii conventiei pentru subventionare:

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249);

2. Conventie, conform modelului anexat, in 3 exemplare ,(doc.D-263) ;

3. Tabel nominal cu persoanele astfel incadrate in munca, ,in 3 exemplare (doc.D-265);

4. Actul de identitate al persoanei astfel incadrate in munca, in copie si original;

5. Actul in baza caruia a fost incadrata in munca acea persoana (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie si original;

6. Certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinere, in copie si original

7. Livretul de familie eliberat de organul competent, in copie si original;

8.Alte acte prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale prin care se face dovada componentei familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (ex. : sentinta de divort, certificat de deces, s.a.)

9. Declaratie pe propria raspundere a persoanei incadrate , (doc.D-269);

10. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.D-268),

11. Extras de cont IBAN ;

12.Imputernicire ;

13.Date de contact angajator ;

14.Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal central  ;

15.Certificat de atestare fiscala emis de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia angajatorul are sediul central sau punctele de lucru ;

16.Dosar cu sina ;

 

D. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca ;

-angajatorii vor depune, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-274), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

 

E. Sanctiuni

-angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale astfel incadrati , anterior termenului de 18 luni prevazut la art. 85, alin (1) din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM Bihor sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanzile aferente.

 

 

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

 

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare 

Documentele electronice odata descarcate va rugam sa le si editati (spatiile pentru completare vor fi adaptate - largite astfel incat intreg inscrisul sa fie lizibil ) :

(Documentele sunt actualizate la data de 13 martie 2018 ) :

cerere.doc
Conventie.doc
Tabel anexa la conventie.doc
declaratie angajat.doc
imputernicire.doc

declaratie angajator.doc
anexa_lunara.doc
fluturas cu actele necesare pentru incheierea conventiei pe art. 85

date contact angajator