STIMULAREA INCADRARII FORTEI DE MUNCAACORDAREA PRIMEI DE INCADARE PENTRU ABSOLVENTI

 

Beneficiari :

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale in varsta de minim 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

 

 

Acte necesare pentru solicitarea primei de incadrare :

 

Pentru acordarea primei prevazute la art. 73^1alin.(1) din legea 76/2002, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de maxim 60 de zile de la data angajarii si in perioada de maxim 12 luni de la absolvire, urmatoarele documente:

a)    cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 11-2 exemplare;

b)   actul de identitate al absolventului, in copie si original ;

c)    actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie si original sau copie legalizata la notariat daca actul de absolvire il reprezinta adeverinta de absolvire;

d)   instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;

e)    actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie si original(dupa ce a fost transmis in „REGES”).

f)     declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma superioara de invatamant-1 exemplar;

g)    declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani, acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu absolventul, respectiv ca nu are obligatia, potrivit legii, de al angaja-1exemplar;

h)    angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, care constituie titlu executoriu, potrivit legii-2 exemplare.

 

Documete in format electronic:

 

1.   CEREREA

2.   ANGAJAMENT

3.     DECLARATIA ANGAJATORULUI

4.   DECLARATIA ABSOLVENTULUI

5.     ADEVERINTA TIP TRIMESTRIALA

 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI DE PRIMA DE INCADRARE :

 

-beneficiarul primei de incadrare, este obligat sa prezinte trimestrial, pana la data de 15 a lunii, pentru trimestrul anterior dovezile emise de angajator ca este incadrat. Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
ADEVERINTA TIP TRIMESTRIALA .

 

SANCTIUNI:

Daca raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile beneficiarului de prima, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, sumele primite de catre acesta, vor fi restituite.

Aceasta sanctiune este aplicata doar acelor beneficiari de prima, care in termen de 30 de zile de la data desfacerii contractului de munca din motive imputabile lor , nu se incadreaza la un alt angajator in aceleasi conditii, respectiv , pe perioada mai mare de 12 luni si cu program de 8 ore/zi.

 

Motive imputabile in cazul desfacerii contractului de munca a beneficiarului de prima :

 

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
    c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACORDAREA PRIMEI DE ACTIVARE

Pot beneficia de o prima de activare in valoare de 500 lei, neimpozabila ,somerii inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni si nu au mai beneficiat de prima de activare in ultimele 12 luni. Prima nu se acorda daca persoanele au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii la care se incadreaza in ultimele 12 luni; Prima de activare se acorda si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii. Prima de activare se solicita in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca. Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare, prevazute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75 din Legea 76/2002. Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare prevazuta la art. 74 din Legea 76/2002.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE ACTIVARE

Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 73^2 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetenela care sunt inregistrati dovada emisa de angajator ca sunt incadrati.

Adeverinta monitorizare prima de activare.

ACORDAREA PRIMELOR DE MOBILITATE

Primele de mobilitate prevazute la art. 74 Si 75 din Legea 76/2002 se acorda persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care au domiciliul sau resedinta sau isi stabilesc noul domiciliu/resedinta in zonele prevazute in Planul National de Mobilitate

     Planul de mobilitate pentru beneficiarii de art. 74 si art. 75

    

Prima de incadrare
Prima de incadrare prevazuta la art. 74 din Legea 76/2002 se acorda somerilor inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. Cuantumul primei se calculeaza la 0,5 lei/kmdus-intors, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca si se acorda de la data incadrarii in munca pentru o perioada de 12 luni. Prima se acorda doar in situatia angajarii cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni. Prima de incadrare se solicita in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca.

Prima de instalare

Prima de instalare prevazuta la art. 75 din Legea 76/2002 se acorda persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.
Prima de instalare se acorda astfel:
a) 12500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul;
b) 15500 lei pentru persoanele care sunt insotite de membrii familiei care isi schimba domiciliul;
c) in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12500 lei, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3500 lei;
d) in situatia in care persoanelor care indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare li se asigura de catre angajator sau autoritatile publice locale sau centrale, locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiaza, fiecare, doar de o prima de instalare in cuantum de:
- 3500 lei pentru situatia prevazuta la punctul a);
- 6500 lei pentru situatia prevazuta la punctul b);
- 3500 lei pentru fiecare sot in situatia prevazuta la punctul c).
Prima de instalare se solicita in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca.
Primele de mobilitate se acorda doar in situatia angajarii cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni. Primelese acorda si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza in aceleasi conditii la un alt angajator, in perioada de acordare, in termen de 30 de zile calendaristice.

Primele de mobilitate nu se acorda:
- persoanelor care se incadreaza pe o perioada determinata mai mica de 12 luni si ulterior se schimba durata incadrarii pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare sau pe perioada nedeterminata;
- persoanelor care isi pierd statutul de angajat (in cazul primei de incadrare de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu);
- persoanelor care au mai beneficiat de aceeasi prima in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii;
- persoanelor care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
- persoanelor care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani;
- persoanelor pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza;
- absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
- absolventilor institutiilor de invatamânt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
Primele de mobilitate nu se cumuleaza.

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE INCADRARE


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE INSTALARE


ACORDAREA PRIMEI DE RELOCARE

Informatiile generale la acest capitol: Informatii cu privire la Prima de relocare .


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE RELOCARE
Site-ul se actualizeaza saptamanal sau in functie de modificarile care intervin | COPYRIGHT © | 2015